Návod k použití

Očištění skla vozu a výběr místa na skle pro měření

Před zahájením měření na skle vozu proveďte kompletní očištění v místě skla, kde bude probíhat samotné měření.

Očištění provádějte suchým papírovým ubrouskem nebo suchým hadříkem. Cílem tohoto očištění je zbavit plochu skla, kde bude prováděno měření, jakéhokoli prachu, mastnot a jiných nečistot, které jsou naneseny na sklo vozu během běžného denního provozu.

Pokud neprovedete správnou očistu skla vozu, může přístroj naměřit chybné hodnoty. V extrémních případech chybného očistění prostoru, kde bude provedeno měření skla, může dojít k tomu, že přísavky přístroje se nebudou schopny plně přichytit na sklo a přístroj může spadnout na zem.

I když je přístroj maximálně ochráněn neoprenovým návlekem proti případným pádům na zem, je nemožné plně zaručit, že se citlivá elektronika a čidla přístroje nepoškodí.

Během zimních měsíců je samozřejmě důležité, aby jste se přesvědčili o tom, že povrch skla, kde plánujete provést měření, není potažen vrstvou námrazy, jak tomu obvykle bývá v tomto období.

Vyberte si místo měření tak, aby jste mohli použít co nejkratší datové kabely. Na čelních a zadních sklech zvolte místo, které má co nejmenší ohyb skla tak, aby se přísavky přístroje plně a bezpečně přichytili na sklo.

Přichycení přísavek přijímače ke sklu vozu

Po pečlivém očištění skla v místě, kde bude provedeno měření , vyjměte přijímač z ochranného kufříku a sejměte magnetický držák přísavek, který je umístěn u kontaktního spoje datového kabelu na přijímači přístroje.

Protože je magnetický držák přísavek přichycen magnetickými kontakty s magnetickým okruhovým zámkem, sejmutí magnetického držáku přísavek je jednoduchý proces.

Jednoduše odejměte tento magnetický držák přísavek ze své výchozí polohy a protáhněte po kontaktním datovém kabelu tak, aby byly přísavky přístroje odděleny od přijímače a to minimálně o 7 cm.

Nejspolehlivější umístění magnetického držáku přísavek je přímo u feritového jádra na datovém kabelu přijímače. Přiložte přísavky jednu po druhé ke sklu vozu a prstem je k němu přitlačte.

Tím by se obě přísavky měly dostatečně přichytit ke sklu tak, aby přijímač přístroje bezpečně držel na měřeném skle. Pokud správně upevníte přijímač, bude datový kabel z přijímače směřovat nahoru. Nyní můžete bezpečně sejmout magnetický ochranný kryt, který chrání citlivé čidlo přijímače před poškozením.

Kontrola upevnění přijímače

Poté, co se přesvědčíte o tom, že je jednotka přijímače bezpečně upevněna přísavkami na skle vozu, nechte stranu přijímače, kde je umístěno čidlo, volně ležet na povrchu skla.

Ještě jednou zkontrolujte, že celá jednotka přijímače je plně zajištěna na skle vozu.

Tato část měření je velice důležitá a velká většina poškození přijímače je zapříčiněná nedbalým připevněním přísavek na sklo.

Pracujte opatrně a svůj postup neustále kontrolujte.

Pozice umístění vysílače ke sklu vozu

Nyní vyjměte jednotku vysílače z ochranného kufříku. Na magnetickém okruhovém zámku vysílače pod magnetickým ochranným krytem je umístěna polohová značka, která je vyjádřená šipkou směřující vzhůru.

Je to samozřejmá indikace toho, že vysílač má být přiložen na sklo tak, aby tato polohová značka směřovala vzhůru. Datový kabel vysílače v tomto případě bude také v pozici vzhůru tak, jako je tomu u již připevněné jednotky přijímače.

Sejměte magnetický ochranný kryt, který chrání citlivé čidlo vysílače před poškozením.

Magnetické uzamčení vysílače k přijímači skrze sklo vozu

Správně nasměrovaný vysílač s datovým kabelem vzhůru nyní přiložte k povrchu skla.

Jak přijímač, tak i vysílač mají souměrně geometricky rozložené magnetické sondy ve svých magnetických okruhových zámcích, které oběma jednotkám, jak přijímači, tak i vysílači umožní okamžité uzamčení a tím přitažení vůči sobě samým.

V této chvíli je funkce přísavek přístroje prakticky zbytečná, protože obě jednotky přístroje jsou nyní bezpečně připevněny ke sklu vozu silnou magnetickou přitažlivostí, ale nechte tyto přísavky upevněné ke sklu jako druhotné bezpečnostní opatření.

Kontrola správného uložení vysílače a přijímače na sklo vozu

Proveďte konečnou kontrolu umístění vysílače a přijímače na sklo vozu.

Na obrázku č. 10 si pozorně všimněte správné pozice datových kabelů obou jednotek, které směřují směrem vzhůru.

Nyní jste připraveni spojit obě jednotky přístroje.

Spojení vysílače a přijímače datovým kabelem

Podle toho v jaké vzdálenosti se nachází vysílač od přijímače, zvažte, zdali budete pracovat pouze s jedním spojovacím datovým kabelem nebo se dvěma.

Každý přístroj Infrasol-3 je vybaven těmito dvěma kabely. Pokud je možné použít pouze jeden datový spojovací kabel, tak druhý není nutno zapojovat.

V každém případě si uvědomte , že použití pouze jednoho spojovacího datového kabelu je sice jednodušší, ale pokud je vysílač vzdálený od přijímače tak, že jeden datový kabel je až příliš roztažen, nastává v kabelu vysoké pnutí, které může zapříčinit uvolnění jedné z jednotek ze skla vozu.

Spojte vysílač a přijímač jedním nebo dvěma datovými kabely a zašroubujte pojistku, která zabezpečí nechtěnému rozpojení kabelů během měření. Tato šroubovací pojistka se nachází na každém konektoru typu samice a šroubuje se do závitu konektoru typu samec.

Zapnutí přístroje

Na spodní části přijímače se nachází tlačítkový spínač přístroje.

Jedním stisknutím tohoto spínače se přístroj zapne a začne měřit propustnost viditelného světla skla vozu.

Vždy stiskněte tlačítkový spínač jednou “naslepo” bez záznamu měření čímž se přístroj zahřeje.

Zobrazení hodnot na LED displeji

Po druhém stisknutí spínače se opět okamžitě objeví naměřená hodnota propustnosti světla na LED displeji přijímače.

Tato naměřená hodnota je zobrazena v procentech a zůstane viditelná po dobu 15 vteřin.

Pokud ani po tuto dobu nemáte možnost zaznamenat naměřenou hodnotu měření, stiskněte opět tlačítko spínače a opakujte měření.

Po skončení měření na každém skle vozu

Zakryjte čidla vysílače a přijímače magnetickými ochrannými kryty tak, aby jste nechtěně nepoškodili čidla při přenosu jednotek přístroje k měření na dalším skle vozu.

Doporučujeme, aby jste vždy rozpojili datové kabely spojující vysílač s přijímačem před přenosem jednotek přístroje na měření na dalším skle vozu.

Po skončení měření na celém voze zakryjte čidla vysílače a přijímače magnetickými ochrannými kryty a uložte spojovací kabely, vysílač i přijímač zpět do ochranného kufříku.