Záruční podmínky

V případě jakýchkoliv možných problémů s přístrojem Infrasol-3, je třeba se řídit reklamačním postupem tak, aby se Vaše reklamace vyřešila skutečně v tom nejrychlejším možném termínu.

Doporučujeme aby jste se seznámili s následujícími podmínkami reklamačního procesu.

Záruční podmínky a reklamační řád firmy LumenTech s.r.o.

Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem [Občanský zákoník (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodní zákoník (ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění) a zákonu 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)]

Stanice Technické Kontroly – Kupující

LumenTech s.r.o. – Prodejce

PPL (nebo jiný přepravní servis určený Prodejcem) – Přepravce

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím (pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik vyzvednutí zboží od přepravce), pokud se prodejce s kupujícím nedohodnou předem jinak. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne přijetí reklamace prodejcem a to buď přijetím osobně nebo přijetím od přepravce. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce, kterou stanovuje prodejce v souladu s platnými ustanoveními zákona. Záruka zaniká, pokud záruční doba na reklamované zboží vypršela před dnem uplatnění reklamace. Za vady vzniklé přepravou ručí přepravce a je nutné před přijetím zboží od přepravce a to jak prodejcem tak i kupujícím (podle toho kdo zásilku přijímá) provést plnou vizuální kontrolu zásilky a tím řádně prověřit, zda-li nevzniklo během přepravy viditelné poškození zásilky. V případě viditelného poškození zásilky, je nutno na místě vyplnit reklamační protokol přepravce nebo zboží nepřevzít.

1. Výrobky v záruční době

A) kupující zašle výrobek prodejci spolu s účtenkou, fakturou, nebo jiným dokladem (dodacím listem) či jeho kopií, prokazujícím nákup zboží, dodaného/vyrobeného firmou LumenTech s.r.o. K reklamovanému výrobku je nutné vyplnit elektronický nebo tištěný reklamační formulář umístěný na www.lumentech.cz/servis. V případě potřeby může spotřebitel použít i vlastní formulář nicméně tento formulář musí být opatřen všemi nutnými daty tak, jak je ve formuláři umístěném na www.lumentech.cz/servis.

B) Do reklamačního protokolu uvede spotřebitel povinná pole a požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. V závislosti na druhu vady má spotřebitel možnost se v případě reklamace, v souladu s reklamačním řádem, domáhat, aby bylo vadné zboží opraveno nebo vyměněno za nové nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. (V rámci reklamace nelze požadovat vrácení poplatků spojených s balným nebo s dopravou.) Záruka se nevztahuje na opotřebení přístroje způsobené běžným užíváním, nedodržením pokynů stanovených prodejcem v návodu k použití, zejména pak používáním v podmínkách, které neodpovídají pro stanovený výrobek (nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí), nesprávným ošetřováním nebo jeho zanedbáním apod., bylo-li zboží poškozeno živly, dále v případě, že zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, násilným poškozením apod.)

C) Podmínky převzetí zboží do záruční opravy:

Reklamační řízení nemůže být zahájeno bez řádně vyplněného reklamačního protokolu a záručního listu. Kupující není oprávněn provádět jakékoliv opravy nebo přístroj otevírat a tím poškodit bezpečnostní plomby přístroje. Pokud tak učiní, nemá právo nárokovat náklady na takové opravy u prodejce. Lhůta pro vyřízení reklamace je pozastavena v případě, že výrobce neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Výrobce je v takovém případě povinen si vyžádat doplnění podkladů od prodejce v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data poza stavena až do dodání vyžádaných podkladů prodejcem k výrobci.

Zboží musí být čisté, suché, hygienicky způsobilé a kompletní. V opačném případě má prodejce právo výrobek obratem vrátit zpět kupujícímu bez reklamačního řízení.

2. Přeprava reklamovaného zboží

Reklamaci může spotřebitel začít předáním přístroje jak osobně, tak i na adrese provozovny prodejce níže uvedené. Standardně jsou využívány služby smluvních přepravců (PPL), výběr je výhradně na prodejci reklamovaného zboží. Vyřízenou reklamaci odesíláme bezodkladně zpět na adresu kupujícího. Náklady na poštovné nebo dopravu hradí u reklamací vždy prodejce. V případě, že kupující nepřevezme zboží od přepravce a nebude reagovat na opakované výzvy k předání zásilky, může prodejce reklamujícímu vyúčtovat vícenáklady spojené s opakovaným dodáním.

3. Výjimka při reklamaci zboží

Výjimkou, kdy reklamované zboží nemusí být zasláno zpět prodejci je případ, kdy je zboží neopravitelné – určené k likvidaci a zasílání tohoto zboží k posouzení reklamačnímu oddělením LumenTech s.r.o. by se prodražilo nepřímo úměrně hodnotě výrobku (jedná se především o odběratele zemí mimo EU, zámoří…). Spotřebitel v takovém případě vyplní reklamační protokol na www.lumentech.cz/service a vloží podrobnou fotodokumentaci výrobku, ze které musí jít jednoznačně rozpoznat závadu. Takovýto způsob vyřízení reklamace je výhradně na posouzení prodejcem a bez souhlasu prodejce nemůže být kupujícím nárokován.

4. Vyřízení reklamace

Prodejce oznámí kupujícímu přijetí výrobku do reklamace a po vyřízení reklamace avizuje odeslání vyřízené reklamace zpět reklamujícímu, přičemž prodejce používá výhradně kontakty uvedené v reklamačním protokolu. Po řádném vyřízení reklamace obdrží kupující společně s reklamovaným zbožím také protokol o vyřízení reklamace. Ten je nutné kupujícím uschovat po dobu platnosti záruky v případě uplatnění další reklamace. Pokud se prokáže, že reklamace je neoprávněná (viz. podmínky v bodě 1), prodejce má právo naúčtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady na vyřízení reklamace včetně dopravy.

5. Záruční podmínky

Prodejce odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, tzn., že zboží je v požadovaném množství, bez vad, má jakost a užitné vlastnosti, popisované prodejcem, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé, pokud se prodávající s výrobcem předem nedohodnou jinak.

6. Neshoda s kupní smlouvou

Neshoda s kupní smlouvou, která se projeví do jednoho týdne ode dne převzetí měřícího přístroje, se považuje za neshodu existující až po jeho převzetí, nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud prodejce před převzetím zboží o neshodě s kupní smlouvou věděl, nebo ji sám způsobil. O případy, kdy toto odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku opotřebení zboží.

7. Příjem zásilky od přepravce

Při příjmu zásilky od přepravce je příjemce povinen před převzetím zásilku vizuálně zkontrolovat. V případě, že je zásilka zjevně poškozená, je příjemce povinen uvést výhradu o poškození zásilky řidiči do přepravního listu a s řidičem sepsat reklamační protokol. V případě, že doručující řidič nemá reklamační protokol k dispozici, je možné sepsat zápis o poškození zásilky na volný papír se všemi potřebnými údaji. Zároveň je příjemce povinen tyto informace včetně fotodokumentace nejpozději do 48 hodin od doručení zásilky dodat elektronicky prodejci. V krajním případě nemusí příjemce zásilku přijmout a reklamaci v takovém případě potom nárokuje u dopravce odesílatel.

8. Lhůta na provedení příjemky

Výrobce poskytuje prodejci lhůtu 7 kalendářních dnů na provedení kvalitativní a kvantitativní příjemky zboží. Pokud příjemce zjistí v zásilce neshody, musí o této skutečnosti písemně informovat výrobce bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení zásilky. V případě překročení této lhůty jsou práva příjemce na uplatnění reklamace neúčinná.

9. Záruku se nelze uplatnit:

 • v případě neodborného uvedení do provozu nebo vadného používání které je v rozporu s návodem k použití
 • při nedbalosti nebo úmyslném poškození, jakož i při zanedbané péči a údržbě
 • na škody způsobené vnějšími vlivy jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyselin či působením živlů
 • při mechanickém poškození způsobeném nedbalou přepravou a montáží
 • na vady základní povrchové úpravy
 • na vady vzniklé opravou provedenou nekvalifikovanými osobami
 • při použití dílů jiných dodavatelů neschválených dodavatelem
 • na díly podléhající běžnému opotřebení

10. Kontaktní údaje pro vyřizování reklamací

Na níže uvedených kontaktech je možné také získat informace o průběhu uplatněné reklamace:

LumenTech s.r.o.

 • Měšická 3130, Tábor, 390 02, Česká republika
 • Telefon 778 015 234
 • reklamace@lumentech.cz
 • www.lumentech.cz